Landskabsanalyse & GIS - ArchaeoScience, Statens Naturhistoriske Museum – Københavns Universitet

ArchaeoScience > Analyser > Landskab & GIS

landskab og GIS

Landskabsanalyse & GIS (Istid - nutid)

Sammenspillet mellem fortidens samfund og det fysiske landskab som disse mennesker levede i, er et aktuelt emne i arkæologien. Her kan analyser af den geologiske opbygning, landskabsanalyse baseret på geografiske informationssystemer (GIS) og 3D modellering af resultater fra feltarbejdet, være et vigtigt redskab. Analyserne er desuden brugbare allerede i planlægningsfasen.

Kortmateriale, geodata og feltopmålinger kan kombineret med GIS udarbejdes til en række forskellige landskabsanalyser. I sammenspillet mellem informationer om geologiske og arkæologiske jordlag er det muligt at få en forståelse af hvordan fortidens landskab blev til, så ud og blev brugt af mennesker.

Landskabsanalyse i GIS baseres på historiske og moderne kortblade, digitale højde-modeller, geologiske data, miljø data, flyfotos og meget andet. Metoden kan vise ændringer i tid og rum af geografiske objekters udbredelser.

3D-modellering og visualisering er vigtige elementer i en landskabsanalyse. De er til stor nytte for forståelse og tolkning af resultater, og så er de særdeles brugbare i planlægningsfasen af feltarbejde. Kombineret med en geologisk tolkning kan en landskabsanalyse være afgørende for en rumlig forståelse af en given arkæologisk lokalitet.

De geologiske og arkæologiske lags er vigtige elementer i forståelsen af landskabets udseende i fortiden, idet de havde direkte indflydelse på fortidens samfund via f.eks. det lokale miljø, adgangsforhold til og mellem lokaliteter og adgang til vigtige ressourcer. Endvidere har fortidens samfund haft indflydelse på hvordan nutids samfund og landskab tager sig ud mange steder.

En analyse af de geologiske lag består typisk af en detaljeret undersøgelse af lagenes indhold og opbygning, og dermed kombineres en egentlig jordartsbestemmelse med en fortolkning af lagenes tilblivelse og rækkefølge. Ved en detaljerede laganalyse kan følgende emner eventuelt berøres:

  • et jordlags tilblivelse,
  • kontinuert aflejring eller omlejring,
  • tilstedeværelse af vækstzone i et lag,
  • vandpåvirkning af et lag,
  • beviser for menneskelige aktiviteter i et lag og
  • mulige bevægelsesliner i landskabet

Statens Naturhistoriske Museum har stor erfaring indenfor det geologiske forskningsfelt i Danmark, Sverige, Island, Nordrusland og Grønland og har deraf en stor ekspertise i tolkning af den geologiske opbygning af en given lokalitet. ArchaeoScience tilbyder en række individuelt skræddersyede løsninger med fokus på det enkelte projekt.

En landskabsanalyse kan desuden med fordel kombineres med andre analysetyper, så som XRF skanning, pollen og makrofossil analyser, hvilket give et mere fuldstændigt billede af fortidens landskab og miljø.